Obchodní podmínky

Obchodní podmínky portálu UpecBuchtu.cz provozovaného osobou Ing. Tomáš Zacha, IČ: 01169483 (dále jako „Zprostředkovatel“) pro zprostředkování prodeje zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.UpecBuchtu.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. VLASTNOSTI PORTÁLU UpecBuchtu.cz
   1. Portál UpecBuchtu.cz (dále také jako Portál) je veřejně dostupný on-line systém sloužící ke zprostředkování prodeje a nákupu, zejména cukrářského a pekařského zboží včetně lahůdek (např. chlebíčky). Portál UpecBuchtu.cz je dostupný za použití komunikace na dálku (tj. přes Internet).
  2. DEFINICE VYBRANÝCH POJMŮ
   1. Uživatel – fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, registrovaná na Portálu UpecBuchtu.cz.
   2. Prodejce – Uživatel, který vystaví Zboží na Portálu za účelem jeho prodeje.
   3. Kupující – Uživatel, který má zájem o koupi Zboží.
   4. Zboží – cukrářské a pekařské zboží včetně lahůdek (např. chlebíčky) a podobné zboží.
   5. Portál – portál UpecBuchtu.cz.
   6. Uživatelský profil – veřejná část Uživatelského účtu obsahující informace o Uživateli.
   7. Uživatelský účet – je tvořený unikátní e-mailovou adresou a heslem, pomocí kterých probíhá přihlášení do administrační části Portálu. Jeho součástí je také Uživatelský profil.
   8. Administrační část (Administrace) – je část portálu, která je dostupná přihlášeným uživatelům. V této části lze například editovat uživatelský profil, spravovat vlastní produkty, objednávky a nákupy.
   9. Zprostředkovaná smlouva – smlouva mezi Prodejcem a Kupujícím uzavřená přijetím objednávky na Zboží prostřednictvím portálu UpecBuchtu.cz.
  3. UŽIVATEL
   1. Uživatel je registrován jako Prodejce i Kupující.
   2. Uživatel je oprávněn používat Portál pouze s jedním Uživatelským účtem. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Zprostředkovatel právo tyto účty zablokovat nebo smazat.
   3. Uživatel vůči Zprostředkovateli prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem.
  4. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
   1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako VOP) platí pro vstup, používání a obchodování na Portálu. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele a Uživatelů.
   2. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb Portálu. Uživatel uzavřením Smlouvy o poskytování služeb Portálu stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi. Uživatel přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den uzavření Smlouvy o poskytování služeb Portálu.
   3. Pokud není ve Smlouvě o poskytování služeb Portálu nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto VOP není jiným výslovným ujednáním mezi Zprostředkovatelem a Uživatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP.
   4. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách Portálu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.
   5. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo znění těchto VOP změnit. Je však povinen nové znění VOP pro Uživatele vyhlásit vhodným způsobem jejich zveřejněním na internetových stránkách Portálu. Nové znění VOP se stává nedílnou součástí uzavřené Smlouvy o poskytování služeb mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem. V případě, že Uživatel s novým zněním VOP nesouhlasí, má právo ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění nového znění VOP na internetových stránkách Portálu nové znění VOP odmítnout a současně je povinen Smlouvu o poskytování služeb z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době v trvání 30 dnů. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.
   6. V případě porušení některé z podmínek Smlouvy o poskytování služeb Portálu a VOP Uživatelem si Zprostředkovatel vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb Portálu.
   7. Prodeje i nákupu na Portálu se mohou zúčastnit fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby. U fyzických osob je prodej povolen pouze osobám starším 18 let včetně.
   8. Smlouva mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem je uzavřena bezplatnou registrací na Portálu, při které Uživatel souhlasí s těmito VOP.
   9. Využívání Portálu není právně vynutitelné a Zprostředkovatel není zodpovědný za trvalý a nepřerušený provoz Portálu. Zprostředkovatel nezaručuje nezávadnost a bezpečnost Portálu. Zprostředkovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
   10. Zprostředkovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Kupujícím a Prodejcem. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
   11. Zprostředkovatel není povinen řešit spory mezi Kupujícím a Prodejcem.
   12. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
   13. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Uživateli na Portálu. Zprostředkovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu ani za případné nekalosoutěžní jednání Uživatele prostřednictvím Portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Zprostředkovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu.
 2. SLUŽBY PORTÁLU UPECBUCHTU.CZ
  1. Služby poskytované na Portálu jsou zejména:
   • Registrace
   • Vytvoření a nabídnutí Zboží k prodeji
   • Vytvoření objednávky (nákup) na Zboží
   • Administrace objednávek a Zboží
 3. REGISTRACE
  1. Registrace na Portálu je bezplatná a je možná pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. Uživatel nese náklady, které mu vzniknou v souvislosti s realizací přístupu a používáním Portálu (např. náklady na internetové připojení atp.).
  2. Registrací na Portálu vzniká Uživatelský účet.
  3. Uživatelský účet je nutné ověřit kliknutím na odkaz zaslaný na e-mailovou adresu po dokončení registrace.
  4. Fyzická osoba je při registraci povinna poskytnout tyto údaje: uživatelské jméno, heslo, jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Po úspěšné registraci je také nutné vyplnit v uživatelské administraci adresu uživatele (ulice, číslo popisné, město, PSČ) a telefonní číslo.
  5. Fyzická osoba podnikatel a právnická osoba je při registraci povinna poskytnout tyto údaje: uživatelské jméno, heslo, jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Po úspěšné registraci je také nutné vyplnit v uživatelské administraci adresu uživatele (ulice, číslo popisné, město, PSČ), telefonní číslo, obchodní jméno, identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ).
  6. V rámci Uživatelského účtu je zakázáno uvádět ve veřejné části (Uživatelském profilu) přímé kontaktní údaje na prodejce (zejména telefonní čísla, e-mailové adresy), dále také údaje na jiné prodejní kanály mimo Portál (např. stránka na Facebooku, webové stránky).
  7. Uživatelé mají povinnost udržovat údaje ve svém Uživatelském účtu pravdivé a aktuální.
  8. Zprostředkovatel není zodpovědný za uvedení nepravdivých údajů v rámci registrace. Tyto údaje nejsou Zprostředkovatelem ověřovány. Zprostředkovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná.
  9. Uživatelský účet je nepřenosný, neprodejný a vázaný na konkrétního Uživatele.
  10. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace a zrušení registrace (zablokování nebo smazání uživatelského účtu) stávajícímu registrovanému Uživateli.
 4. PRODEJ ZBOŽÍ
  1. Každý Uživatel Portálu má možnost vložit Zboží k prodeji do nabídky Portálu. Portál slouží pouze k prodeji Zboží definovaného v bodě č. I.2.4. těchto VOP.
  2. Zařazení Zboží do nabídky Portálu je zdarma. Prodejce platí provizi Zprostředkovateli pouze za uskutečněné objednávky. Uskutečněnou objednávkou je každá Prodejcem přijatá objednávka.
  3. Zprostředkovatel není Kupující.
  4. Prodávající je povinen uvádět přesné a pravdivé informace, včetně obrázků, o nabízeném Zboží.
  5. Prodávající je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se prodeje potravinářských a cukrářských výrobků.
  6. Změna ceny Zboží, dopravy nebo obalu se projeví nejpozději do 10 minut od úspěšného uložení nové ceny.
  7. PRAVIDLA VKLÁDÁNÍ ZBOŽÍ
   1. Prodávající vloží Zboží pomocí formuláře dostupného v administračním rozhraní svého Uživatelského účtu.
   2. Prodávající je povinen uvést co nejpřesnější popis nabízeného Zboží včetně obrázků, na kterých je Zboží vyobrazeno.
   3. Prodávající je povinen vložit Zboží do jedné nebo více odpovídajících kategorií. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na deaktivaci Zboží, které je dle jeho uvážení umístěno v nesprávné kategorii.
   4. Zprostředkovatel neodpovídá za povinné značení Zboží a jiné požadavky související se značením Zboží.
   5. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoliv obrázků na Portálu nebo jakéhokoliv Zboží z nabídky Portálu, zejména při porušení podmínek definovaných v těchto VOP, ale i bez udání důvodu. V případě opakovaného porušování podmínek prodeje Zboží má Zprostředkovatel právo na zablokování Uživatelského účtu Prodávajícího.
  8. VYSTAVENÍ ZBOŽÍ
   1. Zboží je v nabídce vystaveno vždy na dobu maximálně 30 dnů. Obnovení této doby je možné v Administrační části v podstránce Moje produkty pomocí stisknutí tlačítka „Prodloužit platnost“. V případě, že dojde k vypršení platnosti, dojde k automatickému deaktivování Zboží, a tím i k odstranění Zboží z veřejné nabídky Portálu.
   2. Veškeré vystavené Zboží musí být určené k prodeji (nelze Zboží pouze vystavit např. za účelem propagace). V případě nedostupnosti Zboží má Prodejce možnost Zboží deaktivovat a dočasně ho tak odebrat z veřejné nabídky Portálu.
 5. NÁKUP ZBOŽÍ
  1. Kupující neplatí Zprostředkovateli provizi za uskutečněné nákupy.
  2. Zprostředkovatel není Prodejce.
  3. Kupující v rámci jednoho nákupu může nakoupit Zboží od jednoho nebo více Prodejců. V případě nákupu od více Prodejců je možné, že bude doprava účtována zvlášť od každého Prodejce, a také případná místa osobního odběru se mohou lišit.
  4. Způsob dopravy objednaného Zboží závisí na vzájemné dohodě Prodejce a Kupujícího.
  5. Dopravné je účtováno jednotlivými Prodejci a jeho výše je uvedena v Uživatelském profilu Prodejce.
  6. Závazná objednávka mezi Prodejcem a Kupujícím je uzavřena ve chvíli potvrzení objednávky Prodejcem.
  7. Kupující může stornovat objednávku až do chvíle, než ji Prodejce příjme a objednávka se tak stane závaznou objednávkou. Stornovat objednávku po přijetí objednávky Prodejcem je možné pouze na základě vzájemné dohody mezi Prodejcem a Kupujícím. Prodejce má právo na případné uhrazení nákladů, které mu stornováním objednávky vznikly, a to až do výše 100 % původní ceny objednávky.
  8. Způsob platby za objednané Zboží závisí na vzájemné dohodě Prodejce a Kupujícího.
  9. Prodávající může požadovat platbu předem.
  10. Prodávající může požadovat zálohu na objednané Zboží. Výše zálohy a způsob jejího plnění je na vzájemné dohodě Prodejce a Kupujícího.
  11. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Pokud je Prodejce plátce DPH, musí zahrnout DPH do uvedené ceny.
  12. Všechny uvedené ceny jsou konečné. Není dovoleno prodávat Zboží za neúplnou cenu (např. prodejem slevového voucheru).
  13. Prodávající může k ceně Objednávky přidat cenu za dodatečné obaly (jeden nebo více), pokud se objednané množství Zboží nevejde do jednoho uvedeného obalu. Cena dodatečného obalu nebo jeho ekvivalentu musí být menší nebo rovna ceně obalu uvedeného v Objednávce. O této skutečnosti musí předem informovat Prodávající Kupujícího pomocí Zprávy u Objednávky. Přidání dodatečného obalu není změnou Objednávky a Kupujícímu nevzniká nárok na stornování Objednávky.
  14. PŘEDÁNÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ
   1. Předání zakoupeného Zboží Kupujícímu probíhá na základě zvolené dopravy v průběhu objednávky.
 6. ZPROSTŘEDKOVANÁ SMLOUVA (smlouva Prodejce-Kupující)
  1. Okamžikem přijetí Objednávky Prodejcem vzniká mezi Prodejcem a Kupujícím kupní smlouva.
  2. Prodejce může před přijetím objednávky oznámit Kupujícímu změnu objednávky v případě, že aktuálně není schopen část objednávky dodat. Kupující má v tomto případě možnost objednávku stornovat. Změnou objednávky nedochází ke změně částky, ze které je vypočítávána provize pro Zprostředkovatele.
  3. Zprostředkovatel není účastníkem smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím.
  4. Zprostředkovatel není povinen řešit případné spory či reklamace mezi Prodejcem a Kupujícím.
 7. SMLOUVA
  1. Smlouva o poskytování služeb mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem vzniká registrací na Portálu.
  2. PROVIZE ZPROSTŘEDKOVATELI
   1. Prodávající je povinen platit Zprostředkovateli za každou uskutečněnou objednávku provizi v hodnotě 0 % z celkové hodnoty objednávky, pokud se Uživatel se Zprostředkovatelem nedomluví jinak.
   2. Zprostředkovatel je neplátce DPH.
   3. Prodávající je povinen Zprostředkovateli platit provize pravidelně v rámci měsíčního vyúčtování, které mu bude vystaveno. Vyúčtování je vystaveno ve formě faktury dostupné v administračním rozhraní Portálu.
   4. V případě neuhrazení provize v době splatnosti může Zprostředkovatel zablokovat Uživateli Uživatelský účet, a to i bez předchozího upozornění.
   5. Jakákoliv záměrná manipulace s objednávkami za účelem snížení provize je zakázána. V případě porušení tohoto pravidla může Zprostředkovatel zablokovat Uživateli Uživatelský účet, a to i bez předchozího upozornění.
   6. Navrácení provize Prodejci je možné pouze reklamací konkrétní objednávky v administračním rozhraní Portálu, a to v době do 30 dnů po jejím dokončení. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout reklamaci objednávky, a to i bez udání důvodu.
   7. Navrácení provize je provedeno ve formě připsání kreditu, který bude automaticky použit na částečnou nebo úplnou úhradu provize v následujících měsících. Úhrada provize kreditem probíhá automaticky do jeho vyčerpání nebo vypršení platnosti. Platnost kreditu je 6 měsíců od poslední uznané reklamace (prodlužuje se platnost celkového součtu).
  3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
   1. Uživatel může požádat Zprostředkovatele o odstranění Uživatelského účtu z Portálu. V případě odstranění má Uživatel povinnost uhradit své závazky vůči Zprostředkovateli (např. zaplatit provizi).
   2. Zprostředkovatel má právo na zablokování Uživatele v případě porušování těchto VOP, neplacení provizí, opakovaných stížností jiných Uživatelů na jeho činnost a v případě porušování zákonů České republiky. Zprostředkovatel si také vyhrazuje právo na zablokování nebo odstranění Uživatele bez udání důvodu.
 8. HODNOCENÍ PRODUKTŮ A UŽIVATELŮ
  1. Kupující má po dokončení Objednávky (objednávka je ve stavu Dokončeno) možnost ohodnotit Prodejce a jednotlivé Zboží, které Objednávka obsahovala.
  2. Hodnotit lze maximálně 30 dní po dokončení Objednávky.
  3. Všechny komentáře a hodnocení procházejí schválením Zprostředkovatele. Zprostředkovatel má právo na odmítnutí komentáře nebo hodnocení, a to i bez udání důvodu.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář.
  2. Ochrana osobních údajů Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  3. Uživatel dává Zprostředkovateli svolení k využití osobních údajů k účelům souvisejícím s provozem Portálu, a to zejména pro zajištění objednávek, reklamací, fakturace apod.
  4. Uživatel dává Zprostředkovateli svolení k využití těchto poskytnutých osobních údajů: uživatelské jméno, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail, u fyzických osob podnikatelů a právnických osob také: obchodní jméno, identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ) (dále také jako Osobní údaje).
  5. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
  6. Uživatelé v rámci svých Uživatelských účtů, Uživatelského profilu, popisů Zboží, zpráv mezi Uživateli a zpráv u objednávek nesmí uvádět vzájemné kontaktní údaje (v případě zpráv u objednávek jiné kontaktní údaje, než jsou v objednávce automaticky uvedeny), odkazy na jiné prodejní kanály, stránky na sociálních sítích a jakékoli informace o jiných prodejních kanálech Uživatele. Zakázána je zejména vzájemná komunikace za účelem prodeje mimo Portál. Porušení tohoto pravidla povede k okamžitému zablokování Uživatelského účtu.
  7. Uživatel je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě. V případě jejich změn je povinen Osobní údaje bez zbytečného odkladu ve svém Uživatelském profilu aktualizovat.
  8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
  9. Uživatelé mohou požádat Zprostředkovatele o odstranění svého Uživatelského účtu z Portálu.
  10. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na zobrazení zpráv mezi Uživateli a zpráv u objednávek, za účelem řešení vzájemných sporů mezi Uživateli a při podezření na záměrné obcházení a porušování těchto VOP.
  11. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke Zprostředkovateli odvolat písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu Zprostředkovatele (info@upecbuchtu.cz).
  12. V případě, že by se Uživatel domníval, že Zprostředkovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Zprostředkovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  13. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, Zprostředkovatel je povinen tuto informaci předat. Zprostředkovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  14. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s Portálem na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Portálu na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
  15. SVOLENÍ K UŽITÍ OBRÁZKŮ
   1. Umístěním obrázků na Portál dává Uživatel svolení Zprostředkovateli k užití těchto obrázků. Zprostředkovatel se zavazuje užít tyto obrázky výhradně k účelům spojeným s provozem Portálu (propagace, marketing, články, …).
   2. Uživatel dává svolení k poskytnutí obrázků třetím stranám, které zmiňují Portál ve své komunikaci (blog, články na webu i v médiích, …).
 10. ODSTÁVKY A NEDOSTUPNOST SYSTÉMU
  1. PRAVIDELNÉ ODSTÁVKY
   1. Zprostředkovatel není povinen hlásit předem pravidelnou odstávku Portálu.
  2. HAVÁRIE A TECHNICKÉ PROBLÉMY
   1. Zprostředkovatel nenese zodpovědnost za neočekávané technické problémy Portálu nebo spojení s Portálem, jeho nedostupnost a případné chyby způsobující neočekávané chování Portálu.
   2. Zprostředkovatel není zodpovědný za ztrátu dat Uživatelů.
   3. Zprostředkovatel není povinen jakkoliv kompenzovat nedostupnost systému nebo případnou ztrátu dat Uživatelů.
 11. AUTORSKÁ PRÁVA
  1. Zprostředkovatel je vlastníkem Portálu.
  2. Portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zprostředkovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.
  3. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva. Výjimkou jsou případy, kdy k takovému jednání udělil Zprostředkovatel předem souhlas.
 12. OSTATNÍ USTANOVENÍ
  1. V rámci formulářů, popisů, titulků, zpráv atd. je zakázáno vkládat skripty a kód programovacích jazyků za účelem narušení chodu Portálu a serveru a jakékoliv další manipulace (např. XSS). Manipulací je také myšleno záměrné vkládání kódu a klíčových slov k ovlivnění prohledávacích robotů.
  2. Veškeré zprávy zasílané pomocí Portálu slouží pouze k vzájemné komunikaci mezi Uživateli. Je zakázáno pomocí těchto zpráv zasílat reklamní nabídky nebo jakékoliv nevyžádané zprávy (SPAM).
  3. Je zakázáno posílat jakékoliv hromadné zprávy pomocí Portálu.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Portálu realizován.
  2. Ukončení této smlouvy mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem a vymazání Uživatelského účtu je možné na základě písemné výpovědi Uživatele doručené Zprostředkovateli (zaslané elektronicky na e-mailovou adresu info@upecbuchtu.cz).
  3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 03.09.2019.
V Praze dne 03.09.2019